Πολιτική Απορρήτου

Λεπτομέρειες αναφορικά με το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, την χρήση αυτών και τους πιθανούς τρίτους αποδέκτες.

• Ποια δεδομένα σας τηρούμε – Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε αφορούν (α) το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση και το τηλέφωνο σας, καθώς και πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό προφίλ του μαθητή που εγγράφετε, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, και (β) την επωνυμία της εταιρείας σας, την διεύθυνση αυτής, τον ΑΦΜ και τον αριθμό ΓΕΜΗ, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου αυτής (ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ.), καθώς και πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό προφίλ του μαθητή που εγγράφετε, εφόσον είστε νομικό πρόσωπο.

• Γιατί συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – τα δεδομένα σας τηρούνται στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς ως πελάτες του φροντηστηρίου και αφορούν στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας για λογαριασμό σας, καθώς και για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών μας.

• Σε ποιόν ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε τα προαναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες μας – υπεργολάβους – που πιθανών εργαστούν ως τέτοιοι σε έργα σας για τους ίδιους ακριβώς σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα σας τηρούνται από την δική μας Εταιρεία.

• Διάρκεια τήρησης των δεδομένων σας – Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεργασία μας, καθώς και για ένα εξάμηνο μετά την λήξη αυτής.

• Τα δικαιώματα σας – Σας γνωρίζουμε πως έχετε το δικαίωμα να πληροφορείστε ανά πάσα στιγμή για το εύρος των δεδομένων που τηρούμε για εσάς, να αιτηθείτε την τροποποίηση, διαγραφή ή τον περιορισμό της χρήσης αυτών, καθώς και τον περιορισμό της μεταφοράς αυτών προς τρίτους συνεργάτες μας. Οποιοδήποτε αίτημα που θα παραληφθεί θα υλοποιηθεί εντός 30 ημερών από την λήψη του το αργότερο. Εφόσον συναινείτε στο περιεχόμενο της ανωτέρω Πολιτικής Απορρήτου μας, θα σας παρακαλούσαμε για την αποδοχή της παρούσας δήλωσης δια της υπογραφής αυτής και την κατάθεση της στη γραμματεία, εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικής αποστολής προς την κάτωθι διεύθυνση:

[email protected]